FAQs Complain Problems

भौडा देवी मन्दिर , बेलका-१

Read More

सप्तकोशी नदीमा बोटिंग

Read More

नगर प्रहरी पदको अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा ५ महिनाको लागि कर्मचारी राख्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

ह्युमपाईपको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

झो.पु.फेब्रिकेसन तथा पार्टस सप्लाई सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages

सूचना

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
belakamun@gmail.com/rpwagle2@gmail.com
फोन:
9852829019
शाखा अधिकृत /सूचना अधिकारी
Email:
bhimchetan@yahoo.com /suchanaadhikari@belakamun.gov.np
फोन:
9852835479
प्रशासकीय अधिकृत
Email:
dhakalmero@gmail.com
फोन:
9852063760/9852829016

जानकारी