FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेलका शिक्षा ऐन -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:12 PDF icon 2 वेलका नगरपालिका शिक्षा ऐन-२०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४ ७४/७५ 03/03/2021 - 14:09 PDF icon 1 स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४.pdf
बेलका नगरपालिकाको लैंगिक नीति ७७/७८ 03/03/2021 - 13:54 PDF icon बेलका नगरपालिकाको लैङ्गिक नीति.pdf
महिला सुरक्षाबास संचालन निर्देशिका -२०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 13:52 PDF icon safe house guideline Belaka.pdf
बेलका नगरपालिकाको कृषि, पशुपंक्षी तथा पर्यटन विकास रणनीति २०७७ – २०८२ ७७/७८ 03/03/2021 - 13:43 PDF icon BELAKA_FINAL REPORT.pdf
उर्जा नीति-२०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 13:40 PDF icon उर्जा निती.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड -२०७७ ७७/७८ 01/03/2021 - 13:29 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड -२०७७_compressed.pdf
बेलका नगरपालिकाको प्रथम पन्चबर्षिय योजना २०७६-२०८१ ७७/७८ 10/19/2020 - 14:32 PDF icon बेलका नगरपालिकाको प्रथम पन्च बर्षिय योजना २०७६-२०८१_compressed.pdf
जहाँ अभर त्यहाँ नगर -Support on the Spot_ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/13/2020 - 12:27 PDF icon जहा अवर त्याहा नगर (Suport on the sport _ (1)-converted.pdf
कर्मचारी कल्याणकोष संचालन कार्यविधि -२०७७ ७७/७८ 09/13/2020 - 12:14 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७७-converted.pdf

Pages