FAQs Complain Problems

७६/७७

बेलका नगरपालिका कृषि बिकास शाखा मार्फत पहिलो चौमशिकको बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा छनौट भएका टोल बिकास संस्था ,कृषक समुह ,विभन्न फर्मको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना ,सरोकारवाला टोल बिकास संस्था ,कृषक समुह ,विभन्न फर्महरुलाई १५ दिन भित्र बे .न.पा कृषि शाखामा सम्

नदिजन्य पदार्थको कर संकलन अनुमति खारेज गरिएको सम्बन्धी सूचना

बेलका नगरपालिका पशु सेवा शाखा पशुपंक्षी ब्यबसायिक अनुदान कार्यक्रमको लागि नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना

बेलका नगरपालिकामा कृषि प्राबिधिक(पाँचौ तह ) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

Pages