FAQs Complain Problems

७६/७७

अति बिपन्न तथा दलित बस्तीमा निशुल्क बिधुत वितरण सम्बन्धी सूचना

सेनेटरी प्याड निर्माणको लागि कच्चा सामाग्री (कपडा) खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

बेलका नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको अ.हे .ब ,अ.न.मी र का.स को नतिजा प्रकासन भएको सम्बन्धि सूचना !!

सामाजिक सुरक्षा ऐन -२०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली-२०७६ कार्यन्वयन सम्बन्धि परिपत्र तथा सा.सु ऐन -२०७५ र नियमावली -२०७६ मा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि ब्यबस्था

Pages