FAQs Complain Problems

७६/७७

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सेनेटरी प्याड निर्माणको लागि कच्चा सामाग्री (कपडा) खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

सोमबारे सडक र फोहोर ब्यबस्थापन ट्रसको आसय-पत्र जारी गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation of Bids for the construction of Covered Hall (Belaka- 9 )

Pages