FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

ह्युमपाईप र ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

ह्युमपाईप र ग्यावियन तार खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र सूचना

दस्तावेज: 

सेनिटरी प्याड आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आहवानको सूचना !!

Letter of Intent to award the contract

Tulasi Multi-Purpose Cooperative Limited Biratnagar-Morang

Invitation for bids

दस्तावेज: 

Pages