FAQs Complain Problems

कृषि समूह दर्ता तथा नबिकरण

(क ) समूह दर्ता

निबेदन

समूहको मईन्युटको निर्णयको प्रतिलिपि

कार्य समितिको पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

बिधान

वडा कार्यलय र सेवा केन्द्रको सिफारिस

(ख ) समुह नबिकरण :

नाबिकरंणको लागि प्रमाणपत्र

 

लाग्ने समय: 
निबेदन प्राप्त भएको १५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर प्रमुख /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/वडा सचिब/कृषि शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाको कार्यलय कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

(क ) समूह दर्ता निबेदन समूहको मईन्युटको निर्णयको प्रतिलिपि कार्य समितिको पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि बिधान वडा कार्यलय र सेवा केन्द्रको सिफारिस (ख ) समुह नबिकरण : नाबिकरंणको लागि प्रमाणपत्र प्रगती प्रतिबेदन