FAQs Complain Problems

७५/७६

बेलाका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

बेलाका नगरपालिका, रामपुर ,उदयपुर

स्थानीय राजपत्र मा प्रकाशित  आर्थिक ऐन -२०७५ (आ . ब  २०७५ /२०७६ सालको आर्थिक ऐन )

 

दस्तावेज: 

Public Procurement Notice

शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

दस्तावेज: 

Public Procurement Notice

सभाहल निर्माणको बोलपत्र आब्हानको सूचना 

दस्तावेज: 

आ .ब २०७५/०७६ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

Pages