FAQs Complain Problems

७४/७५

बेलाका नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धी सूचना

ट्रयाक्टर खरिद सूचना

दस्तावेज: 

करारमा कविराज राख्ने सम्वन्धी सूचना

कविराज करारमा राख्ने सूचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा

 बेलाका नगरपालिका ,नगर कार्यपालिका ,पशुसेवा शाखाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Pages