FAQs Complain Problems

योजना सम्पन्न भएपछि उपोभोक्ता समितिले अन्तिम भुक्तानी लिनका लागि न .पा. मा के के कागजात पेश गर्नुपर्छ ?

उपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र। लागत ईष्टिमेट, नक्सा तथा डिजाईन । नापी निरिक्षण । कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन । विलभरपाईहरु डोरहाजिर समितिको अध्यक्षले प्रमाणित गरेको । योजनाको फोटोहरु, सूचना पार्टी । सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन । आयोजना स्थलको अनुगमन प्रतिवेदन र समितिको वैठक निर्णयहरु । वडा अध्याक्षले पेश गरेको सिफारिस । प्राविधिकले पेश गरेको टिप्पणी अादेश । गाउँपालिका स्तरिय अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन । सम्झौता तथा आयोजना खाता । भुक्तानीको लागि पेश गरेको तेरिज फारम ।